کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ

کار ما نیست شناسایی «راز» گل سرخ

کار ما شاید این است

که در «افسون» گل سرخ شناور باشیم

در سال های پس از مرگ سهراب، کم نبوده اند کسانی که -به حق یا ناحق- درباره ی شعر یا نقاشی او داوری کرده اند و می کنند. تابحال برخی نوشته اند که سهراب نقاش خوبی بوده است و بعضی گفته اند که شاعر خوبی بوده است.

آنانی که با شعر سهراب به مخالفت پرداخته اند، بی آنکه سهم او را در شعر معاصر نفی کنند، او را شاعر تصویرهای مجرد و خالی از مفهوم معرفی کرده اند و جدا از این، گسلیده از مردم و دردهای مردمی و پناه برده به عزلتی عرفانی و یا نیمه عرفانی. به گمان درست یا نادرست آنها، سهراب در شعرهایش از واقع گرایی به دور افتاده و اغلب به «خود» پرداخته و چندان که باید با دردهای هستی به چالش نرفته است.

آنانی که نقاشی سهراب را نفی کرده اند، این جا و آن جا، نوشته اند که او در مقطعی از کارش در زمینه نقاشی متوقف شده و سیری تحولی را دنبال نکرده است اما با اینهمه ناگزیر شده اند که لمس شاعرانه تابلوهایش را تایید کنند.

ادامه ی این نوشته - از هوشنگ حسامی در وصف سهراب سپهری - در :

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ ...

/ 0 نظر / 31 بازدید