برگزیده ای از آموزه های جوانگ زه، حکیم یونانی

برگزیده ای از آموزه های جوانگ زه، حکیم یونانی

 درخت بزرگی دارم، از آن گونه که بی بار و بر خوانند. کنده اش کوژ است و فراوان گره دارد، شاخه هایش بسیار کج است. به هیچ طریق نتوان برید تا فایده ای به بار آرد. هیچ درودگری به آن نمی نگرد.

چنین درخت تناور آیا بی فایده است؟ پس در زمین بایر، در جای تهی بکارش.

دورش بگردش درآی و وقت بگذران، زیر سایه اش آرام گیر. هیچ تبر و اره ای قصد آسیبش نکند. هرگز کسی نبردش.

در جایی که بسیاری می خواهند از شما دیرکی بسازند که در جای خود محکم و پایدار و خشک و سخت و بی روح بایستید، دائو از شما می خواهد جوانه ای باشید، درختی جوان که کم کم شاخ و برگ می گیرد، شکوفه می دهد و در زمان خود بارور می شود، ولی در تمام این مدت همواره با نسیم و کوران زندگی می رقصد.  

از کتاب : "این کتاب بی فایده است" - مترجم : علی رضا تنکابنی

به وبسایت «یک روز جدید» هم سر بزنید 

/ 0 نظر / 23 بازدید