زندگی، یک بوم نقاشی سفید!

زندگی فی نفسه مانند یک بوم نقاشی سفید است.

هر چه بر روی آن بکشی، همان می شود.

می توانی رنج و محنت را بر روی آن نقاشی کنی، از طرف دیگر می توانی نقش شادی و خوشبختی بر آن بیفکنی.


شکوه و عظمت وجود انسانی تو در این آزادی خلاصه می شود.

تو می توانی طوری از این آزادی استفاده کنی که زندگی ات به جهنم تبدیل شود و یا طوری که زندگی ات آکنده از زیبایی، نیکی، شادی و صفات بهشتی گردد.

این به تو و فقط به تو بستگی دارد.

 اوشو

/ 0 نظر / 19 بازدید